There is no translation available.

 

Zarząd Klubu Przyrodników informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Klubu Przyrodników w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach (Owczary 17). Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 16 00. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 17 00.   Program Walnego Zgromadzenia: wybór przewodniczącego i sekretarza obrad i komisji skrutacyjnej, sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2020, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał, dyskusja i zatwierdzenie planu pracy na rok 2021. Wolne wnioski.

 

Jednocześnie informujemy, że Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących na ten dzień obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią SARS COVID 19.