Zeszyt 3/2012
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIII Zeszyt 3
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY:
CELE W OCHRONIE PRZYRODY "MIĘDZY KOMPROMISEM A KONFORMIZMEM – Objectives of nature conservation – between compromise and conformism - Andrzej Jermaczek Przegląd Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 3-10
WŁAŚCIWY STAN OCHRONY - CEL, CZY IDÉE FIXE? - Favourable Conservation Status – an objective or an idée fixe? - Paweł Pawlaczyk Przegląd Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 11-29
PERSPEKTYWY OCHRONY KRAJOBRAZU W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH – The prospects for landscape conservation in Poland with special attention to landscape parks – Mariusz Kistowski Przegląd Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 30-45
GATUNEK, EKOSYSTEM, KRAJOBRAZ. DEFINIOWANIE CELÓW OCHRONY PRZYRODY NA RÓŻNYCH POZIOMACH ORGANIZACJI - PRZYKŁADY Z DOLIN RZECZNYCH - Species, ecosystem, landscape. Defining nature conservation objectives on various organizational levels – examples of river valleys – Marta Jermaczek-Sitak Przegląd Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 46-51
PERSPEKTYWY OSIĄGNIĘCIA CELÓW RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ W POLSCE - The perspectives of achieving the objectives of Water Framework Directive in Poland – Paweł Pawlaczyk Przegląd Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 52-68
RAMOWA DYREKTYWA WODNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM - STAN OBECNY I PERSPEKTYWY WDRAŻANIA - Water Framework Directive in Świętokrzyskie Province – current status and implementation perspectives – Joanna Przybylska Przegląd Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 69-83
CELE OBSZAROWEJ OCHRONY PRZYRODY W PUSZCZY BUKOWEJ KOŁO SZCZECINA I MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W UJĘCIU HISTORYCZNYM - The objectives of area conservation in Bukowa Forest near Szczecin and opportunities for their accomplishment in historical perspective - Grażyna Domian Przegląd Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 84-114
OCHRONA GRZYBÓW - CZAS NA REFORMY! KOLEJNY GŁOS W DYSKUSJI – Conservation of fungi – time for reforms! Another opinion – Anna Kujawa Przegląd Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 115-120
SPOSOBY MINIMALIZACJI KOLIZJI PTAKÓW Z POWIERZCHNIAMI PRZEZROCZYSTYMI - WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH A POLSKA PRAKTYKA - Methods of mitigating bird collisions with transparent panels – research findings and Polish practice – Tomasz Knioła, Marcin Pakuła Przegląd Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 121-135
BUDOWA DRÓG W POLSCE A OCHRONA NIETOPERZY - PRZYKŁADY DOBRYCH I ZŁYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ MONITORING PRZED- I POREALIZACYJNY - Road construction in Poland and protection of bats – examples of good and bad solutions and pre- and post- construction monitoring – Grzegorz Gołębniak Przegląd Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 136-152
CZYNNA OCHRONA ZBIOROWISK ROŚLINNYCH REZERWATU PRZYRODY „GÓRA GIPSOWA” NA OPOLSZCZYŹNIE – Active conservation of plant communities in the nature reserve ”Góra Gipsowa” in opolska land – Wojciech Lewandowski Przegląd Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 153-160