Wiadomości KP

Na stronach:
iucn.org.pl/pl/documenty/polecamy
www.kp.org.pl/pl/inna-dzialalnosc/wystapienia-i-stanowiska-kp/gospodarka-wodna/135-ogolne-podstawy
udostępniona została publikacja „Dobre praktyki utrzymania rzek”. Powstała ona z inspiracji WWF i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Publikowana obecnie wersja stanowi materiał…

Czytaj więcej...

Od 24 sierpnia 2017 r. wszystkie przepisy ochronne parków narodowych i rezerwatów przyrody (art. 15 ustawy o ochronie przyrody) zostaną wyłączone wobec myśliwych z PZŁ wykonujących odstrzały dzików w ramach…

Czytaj więcej...

1 sierpnia 2017 r. pełniący funkcję Ministra Środowiska Jan Szyszko podpisał rozporządzenia zmieniające cztery rozporządzenia łowieckie, o których projektach informowaliśmy wcześniej. Treść ostatecznych rozporządzeń jest co do meritum identyczna z…

Czytaj więcej...

W zasobach serwisu internetowego Klubu Przyrodników udostępniliśmy elektroniczną wersję raportu z przedsięwzięcia "Społeczny nadzór zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce", zrealizowanego w latach 2014-2016, a finansowanego ze środków EOG za pośrednictwem…

Czytaj więcej...

Postanowieniem z 27 lipca 2017 r. w sprawie C-441/17, Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał Rzeczpospolitej Polskiej niezwłoczne zaprzestanie, do czasu wydania ostatecznego wyroku w sprawie, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu publicznemu:
  • aktywnych…

Czytaj więcej...

W portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego umieszczono:

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300653
Projekt zakłada dodanie do listy gatunków łownych szakala złocistego.…

Czytaj więcej...

Wczoraj (20 lipca 2017 r.) wieczorem Sejm, przyjmując poprawki Senatu, zakończył proces legislacyjny nowej ustawy Prawo Wodne. Uchwalona ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Ma wejść w życie od 1…

Czytaj więcej...

1 lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE, odpowiadając na pytania sądu austriackiego, wydał wyrok w sprawie C‑529/15, interpretując dyrektywę 2004/35/WE (dyrektywę szkodową) i art. 4.7 dyrektywy 2000/60/WE (Ramowej Dyrektywy Wodnej).…

Czytaj więcej...

Dziś, 13 lipca 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy zwiększonego pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej. Komisja zwróci się do Trybunału o zastosowanie środka…

Czytaj więcej...

Obradujący w Krakowie Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO rozszerzył wpis na listę Światowego Dziedzictwa – uznając za Światowe Dziedzictwo obszar „Pierwotne Lasy Bukowe Karpat i innych regionów Europy”, złożony z 78…

Czytaj więcej...

Od 1 czerwca (w zasadzie w postępowaniach wszczętych po tej dacie) obowiązują istotne zmiany Kodeksu Postępowania Administracyjnego wprowadzone ustawą z 7 kwietnia o zmianie k.p.a. Zmiany są istotne dla wszystkich,…

Czytaj więcej...

UNESCO o zagrożeniach dla Obszarów Światowego DziedzictwaKomitet Światowego Dziedzictwa UNESCO, obradujący na dorocznej sesji zorganizowanej tym razem w Krakowie w Polsce, pracuje nad serią ok. 150 decyzji w sprawie Obszarów…

Czytaj więcej...

Podkategorie