Wiadomości KP

Wśród wielu już wyroków sądów karnych, uniewinniających kolejne osoby od zarzutów naruszenia porządku publicznego przez blokowanie harwesterów prowadzących cięcia w Puszczy Białowieskiej, na uwagę jasnością przedstawionej wykładni zasługuje wyrok Sądu…

Czytaj więcej...

Od pierwszych dni czerwca 2018 r. mamy w Polsce pierwszy fragment morza (a konkretnie morskich wód wewnętrznych Zatoki Puckiej) objęty ochroną jako rezerwat przyrody. Zarządzeniem z 26 kwietnia 2018 r.…

Czytaj więcej...

Od 1 czerwca 2018 r. obowiązki Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pełni decyzją premiera, Andrzej Szweda-Lewandowski, który w latach 2006-2007 oraz 2015-2018 był przy J. Szyszko podsekretarzem stanu – głównym konserwatorem przyrody.

Oficjalny komunikat:
www.gdos.gov.pl/andrzej-szweda-lewandowski-generalnym-dyrektorem-ochrony-srodowiska

Czytaj więcej...

Ministerstwo Środowiska opublikowało opracowanie „Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania”

Zgodnie z deklaracją Ministerstwa,…

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję prezentującą doświadczenia i wyniki realizacji dwóch projektów LIFE dotyczących ochrony torfowisk alkalicznych – w północnej i południowej – Polsce, które realizowane były…

Czytaj więcej...

Koalicja Ratujmy Rzeki (KRR), w ramach grantu udzielonego przez Fundację im. Stefana Batorego, uruchomiła Biuro Interwencji mające na celu pomoc osobom i organizacjom zaangażowanym w ochronę rzek przed różnego typu…

Czytaj więcej...

Ogłoszony został wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-441/17, dotyczącej Puszczy Białowieskiej. Treść wyroku jest dostępna na portalu Trybunału:
curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201150&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=330757

Trybunał uznał w całości skargę Komisji Europejskiej…

Czytaj więcej...

Bociek nr 133 (1/2018) - plik PDFW numerze m. in.:

Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności w roku 2017 – str. 1-12
XXXVI Zjazd Klubu Prz yrodników – str. 13-15
Orle Pióra…

Czytaj więcej...

Europejska Nagroda Natura 2000 (European Natura 2000 Award) jest przyznawana za osiągnięcia w zarządzaniu obszarami Natura 2000 oraz w zakresie ochrony przyrody, wskazując na wartość dodaną sieci Natura 2000 dla…

Czytaj więcej...

Wśród 17 wiceministrów odwołanych przez premiera w ramach "usprawniania prac rządu" znalazł się także Główny Konserwator Przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski:

www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-o-dymisjach-wiceministrow.html

Czytaj więcej...

Podczas XXXVI Zjazdu Klubu Przyrodników, który odbył się w dniach 23 - 25 lutego 2017 w Owczarach, wręczono tradycyjnie nadawane przez Zarząd Klubu wyróżnienia - Orle Pióra. Tegorocznymi laureatami są:…

Czytaj więcej...

Podkategorie