Wiadomości KP

5 lutego 2020 r.  Minister Klimatu (kierujący wówczas działem środowisko) powołał na 5-letnią kadencję członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego

Tuż przed swoim odejściem z resortu, 28 września 2020…

Czytaj więcej...

Ustawa z 2 marca 2020 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (tzw. specustawa COVID) zainspirowała już przynajmniej…

Czytaj więcej...

Minister Środowiska przesłał 8 września 2020 r. wybranym organizacjom pozarządowym projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zapraszając na spotkanie w tej sprawie w Warszawie w dniu 2010…

Czytaj więcej...

Od 17 sierpnia 2020 r., Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej konsultuje projekt „specustawy suszowej” tj. ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

 

Ustawa zakłada między innymi:…

Czytaj więcej...

Z powodu negatywnej opinii Wód Polskich i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisja Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa odrzuciła społeczny projekt odtworzenia historycznej plaży pod Wawelem. Wody Polskie i Ministerstwo…

Czytaj więcej...

W związku z rosnącym powtórnie zagrożeniem epidemiologicznym, prawdopodobnym zaostrzeniem rygorów sanitarnych w okresie jesiennym oraz niewielkimi szansami na liczny udział zainteresowanych, z przykrością odwołujemy planowaną pierwotnie na kwiecień br. w…

Czytaj więcej...

19 sierpnia 2020 r. Minister Środowiska ogłosił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, polegającej na przesunięciu terminu rozpoczynania polowań na ptaki wodne (krzyżówki, czernice,…

Czytaj więcej...

Koalicja „Niech Żyją” skierowała do Ministra Środowiska i ogłosiła publicznie postulat ogłoszenia pięcioletniego moratorium względem polowania na wszystkie gatunki ptaków łownych (ustalenia całorocznego okresu ochronnego, podobnie jak np. obecnie dla…

Czytaj więcej...

29 lipca 2020 r. opublikowane zostało zarządzenie RDOŚ w Gdańsku w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Lisia Kępa”

Zarządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.

 

Nowy…

Czytaj więcej...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne, czy prawidłowe jest interpretowanie przez organy krajowe, że zalanie lub podtopienie łąki, skutkujące jej niewykoszeniem, skutkuje przerwaniem wymaganej…

Czytaj więcej...

Na stronie internetowej GDOŚ udostępnione są propozycje zmian obszarów siedliskowych sieci Natura 2000. Jak wyjaśnia GDOŚ „Zmiany te wynikają przede wszystkim z zobowiązań państwa polskiego względem wymogów prawa unijnego. W…

Czytaj więcej...

Na stronie OTOP opublikowane zostały postulaty koalicji organizacji pozarządowych „Rolnictwo dla Przyrody” do programowani a rozwoju obszarów wiejskich (w szczególności do programów rolnośrodowiskowych) na lata 2021-2027.

 

Szczegółowo opracowane i…

Czytaj więcej...

Podkategorie