Wiadomości KP

Ministerstwo Środowiska, Klub Parlamentarny PIS oraz Wyższa Szkoła KulturySpołecznej i Medialnej w Toruniu zorganizowały i przeprowadziły 12-13 marcaw Warszawie i w Puszczy Białowieskiej "konferencję naukową" na temat"Puszcza Białowieska - mity,…

Czytaj więcej...

Na wczorajszym, pozaplanowym posiedzeniu Sejmowej Komisji OchronyŚrodowiska, w trakcie rozpatrywania projektu krótkiej ustawy umożliwiającejnieco szersze dofinansowywanie parków narodowych z Funduszu Leśnego, posełWojciech Skurkiewicz z PiS zaproponował dodatkową "wrzutkę legislacyjną" -doklejenie…

Czytaj więcej...

Podczas XXXIV Zjazdu Klubu Przyrodników, w dniu 27 lutego 2016, w Owczarach, Prezes Klubu Robert Stańko wręczył tradycyjnie nadawane od roku 2006, wyróżnienie - Orle Pióro. Tegorocznym laureatem, czternastym w…

Czytaj więcej...

Zachowując odrobinę optymizmu i wiary w lepszą dla przyrody przyszłość, jak co roku zapraszamy Państwa do udziału w wiosennej sesji naukowej Klubu Przyrodników, w tym roku, w ramach dobrej, mamy…

Czytaj więcej...

Jedną z pierwszych decyzji nowego Generalnego Dyrektora Ochrony ŚrodowiskaKrzysztofa Lissowskiego, urzędującego od 11 dni, ma być odwołanie zestanowiska Pomorskiej Regionalnej Konserwator Przyrody - Joanny Jarosik. Pomorska Konserwator Przyrody pracowała na…

Czytaj więcej...

Przypominamy, że wczoraj upłynął termin zgłaszania referatów, komunikatów i posterów do programu sesji “Rezerwaty przyrody - czas na comeback!”, jaką planujemy w dniach 8 - 10 kwietnia 2016, w Karpaczu.…

Czytaj więcej...

W nocy z 12 na 13 lutego zmarł jeden z najwybitniejszych polskichprzyrodników - prof. Krzysztof Skóra: ocenanolog, ichtiolog, znawca ssakówmorskich, twórca i dyrektor Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.Uparcie przekonywał…

Czytaj więcej...

W Geoserwisie GDOS: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/a także jako pliki shp udostępnione na:http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadaneoraz w formie usługi WMS: http://sdi.gdos.gov.pl/wms i WFS:http://sdi.gdos.gov.pl/wfspojawiły się…

Czytaj więcej...

5 lutego 2016 r. Minister Środowiska Jan Szyszko odwołał Panią KatarzynęWoźniak z funkcji dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego. Powodów odwołanianie podano. Katarzyna Woźniak kierowała Słowińskim PN od kwietnia 2005 r. Przez…

Czytaj więcej...

2 lutego Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie śródokresowego
przeglądu Europejskiej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej.
Przyjęty tekst w polskiej wersji językowej na:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20
16-0034+0+DOC+XML+V0//PL

Parlament w rezolucji…

Czytaj więcej...

W dobrą zmianę, ogarniającą również przyrodę, postanowiła się wpisać, przychodząc wcześniej, także wiosna. W zachodniej Polsce kwitną już przebiśniegi i wawrzynki, lecą skowronki, a z łęgów krzyczą żurawie. Przy okazji…

Czytaj więcej...

Na stronie internetowej RZGW Wrocław udostępniono do konsultacji społecznych
projekt planu utrzymania wód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Konsultacje trwają od 28 stycznia do 17 lutego:

http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/9479,25314,25315/25315/art32237.html…

Czytaj więcej...

Podkategorie