Zeszyt 1-2
Przegląd Przyrodniczy Tom XVII Zeszyt 3-4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY / ARTICLES:

Grzegorz Cierlik, Małgorzata Makomaska-Juchiewicz, Stanisław Tworek

Rola sieci natura 2000 w ochronie europejskiego dziedzictwa przyrodniczego

Contribution of the Natura 2000 Network to the conservation of European natural heritage
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 3-13

Joanna Perzanowska

siedliska przyrodnicze - problemy ich identyfikacji i wyznaczania dla nich ostoi natura 2000

Habitat types - problems of their identification and selection the Natura 2000 sites
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 15-23

Rafal Benedyczak, Paweł Terefenko

systemy informacji geograficznej jako narzędzie wspomagające zarządzanie terenami chronionymi (na przykładzie basenu czarnocińskiego)

Geographic Information Systems as a supportive tool in protected area management (modelled on the Czarnociński Basin)
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 25-31

Anna Sęczkowska

Problem typowania leśnych siedlisk przyrodniczych w ramach sieci natura 2000

Selection of natural forest habitats as part of Natura 2000 Network
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 33-36

Maria Urbańska

Miejsce mięczaków w ochronie przyrody

Position of Mollusca in nature protection
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 37-44
Halina Ratyńska, Małgorzata Mazur, Anna Jasińska, Adam Boratyński

Szata roślinna "Uroczyska dziembówko" koło piły

Plant cover of "Uroczysko Dziembówko" near Piła
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 45-56
Maciej Przewoźniak

Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym. teoria - prawo - realia

Nature protection in spatial plannig: theory - law - reality
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 57-72
Dominik Drzazga

Planowanie przestrzenne w polsce a system obszarów chronionych - ocena i perspektywy

Relationship between spatial planning and nature conservation systems in Poland - evaluation and perspective
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 73-93
Mariusz Kistowski

Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze w strefie nadmorskiej w kontekście wstępnego projektu narodowego planu rozwoju na lata 2007-2013

The environmental impact of investments in the Polish seaside region in the context of the preliminary draft of the National Development Plan 2007-2013
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 95-111
Łukasz Supergan

Inwestycja liniowa w dolinie rzeki - wpływ trasy sierakowskiej na przyrody w dolinie wisły

Linear investment in river valley - the influence of Sierakowska Route on the nature of Vistula river valley
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 113-130
Mariusz Rybacki, Marek Maciantowicz

Rozmieszczenie i liczebnośc płazów na terenie planowanej inwestycji drogowej w regionie cybinki (województwo lubuskie)

Distribution and abundance of amphibian populations in the area of planned road investment near Cybinka (Lubuskie Voivodship, Poland)
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 131-141
Liliana Hilsberg

zieleń jako element ochrony środowiska nowej drogi - ostatni etap projektowania i wykonania inwestycji (na przykładzie dróg w terenach otwartych)

Green as protection factor for new road environment - ultimate design and execution stage (on the example of open area road)
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 143-149
Alicja Kolasińka

infrastruktura komunikacyjna zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "morasko" w poznaniu siecią korytarzy ekologicznych

Traffic facilities of the Landscape-Nature Complex "Morasko" in the city of Poznań viewed as a network of ecological corridors
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 151-167
Ignacy Kutyna, Katarzyna Dziubak

zbiorowiska roślinne  na terenie składowiska osadów poflotacyjnych "gilów"

Plant communities within the area of ore flotation sediments dumping site "Gilów"
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 169-181
Dominik Drzazga, Natalia Ratajczyk

rozprzestrzenianie się zabudowy aglomeracji łódzkiej na terenach otwartych na przykładzie parku krajobrazowego wzniesień łódzkich

Suburban sprawl of Łódź agglomeration within Łódź Hills Landscape Park
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 183-199
Bernard Konca

człowiek - Krajobraz - gatunki specjalnej troski na dolnym śląsku i ziemi lubuskiej

Man - landscape - species of special care in Lower Silesia and Lubusz Land
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 1-2 (2005): 201-214